Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, dz. nr 628/13, AM-3

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż działka nr 628/13 AM 3 o pow. 0,0019 ha i działka nr 628/30 AM 3 o pow. 0,0012 ha, dla których urządzona jest Księga Wieczysta nr WR1L/00034340/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołowie

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Do wydzierżawienia przeznacza się teren o pow. 31 m² /dz. nr 628/13 o pow. 0,0019ha- (Br-RV) oraz dz. nr 628/30 o pow. 0,0012ha- (Bi).

Przeznaczenie dzierżawy – teren pod garażem.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Miesięczny czynsz dzierżawny za w/w działkę wynosi – 130,20 zł + obowiązujący podatek VAT.

Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 10-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML