Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Ścinawska, dz. nr 2/57 AM-27

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020.1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Ścinawska

Działka numer 2/57 AM 27 o pow. 19 m2 Księga Wieczysta WR1L/00025969/2

Działka  zabudowana boksem garażowym.

W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolami: KS/5 - teren obsługi komunikacji samochodowej oraz strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Forma zbycia - przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 20.000,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do dnia 06.12.2021  r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w  Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/319-13-14.

Wersja XML