Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzydlinie Wielkiej, dz. nr 13, AM-1

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 37 i art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z zm.) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014r. poz. 1490 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzydlinie Wielkiej.

Krzydlina Wielka

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Krzydlinie Wielkiej, gmina Wołów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 13 Am1 o pow. 2,9679 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00024853/9.

W rejestrze gruntów widnieją następujące użytki i klasy bonitacyjne: N-nieużytki: 0,0565 ha, RV- grunty orne: 1,7329 ha, RVI -grunty orne: 1,1785 ha.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem Rł/28 - przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy, łąki, pastwiska, nieużytki.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1655 z zm.) i są to:

a) rolnicy indywidualni, którzy zgodnie z art. 6 w/w ustawy spełniają łącznie następujące warunki:

- są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości

rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha (z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych nieruchomości będącej przedmiotem przetargu),

- posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,

- co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez nich gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (do okresu o którym mowa wyżej zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkana, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego).

b) osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na nabycie nieruchomości rolnej, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

c) inne podmioty wymienione w art. 2a ust. 3 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zainteresowani udziałem w przetargu, powinni w terminie do 03.01.2022r. złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie Rynek 34 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzydlinie Wielkiej - działka nr 13 Am1” wraz z następującymi dokumentami:

1) pisemne oświadczenie prowadzącego gospodarstwo o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego);

2) w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy, dodatkowo składa oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego;

3) dowody potwierdzające kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012r. poz.109 z zm.);

4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

5) zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej - w przypadku gdy oferentem nie jest rolnik indywidualny ani podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Składający oświadczenia określone w punkcie 1 i 2 są obowiązani do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Zgodnie z art.2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa wyżej, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
Zgodnie z art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w wyniku sprzedaży nieruchomości rolnej przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości w przypadkach określonych w ustawie.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.wolow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie w holu Ratusza w dniu 10.01.2022r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 12.01.2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Forma zbycia nieruchomości – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza - 106.500,00 zł

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium – 10.650,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium musi zostać wniesione do 03.01.2022r. w pieniądzu, gotówką lub przelewem, na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy Wołów wpłaconą kwotą. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

 

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium. Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie przez oferenta zgody jego współmałżonka, wyrażonej w formie aktu notarialnego. Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990, z zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych” .

PDFmapka Krzydlina Wielka 13.pdf (436,46KB)

Wersja XML