Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
pokój nr 4
tel. +48 71 319 13 22


Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
wtorek 8:00 – 16:00
 

Kto może wystąpić z wnioskiem zainicjować sprawę:

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.


Opłaty:

- za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł.
- za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł.
- za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5 zł/strona.


Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy Urzędu:

BS Żmigród 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem Burmistrza Gminy Wołów.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- podanie,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
- prawomocne orzeczenie sądu (w razie konieczności),
- wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego" lub „zgłoszenie pobytu czasowego",
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika.

Wersja XML