Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
pokój nr 4
tel. +48 71 319 13 22
 

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
wtorek – 8:00 – 16:00
 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba zobowiązana do wymeldowania się.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.


Uwagi:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.


Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.


Opłaty:

Czynność wymeldowania jest bezpłatna natomiast pobranie zaświadczenia o wymeldowaniu jest płatne 17 zł.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa lub pobranie zaświadczenia - 17 zł.


Opłatę można wpłacić na rachunek bankowy Urzędu:

BS Żmigród 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
dowód osobisty lub paszport.

W przypadku cudzoziemców:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu.

 

Wersja XML