Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
pokój nr 4
tel. +48 71 319 13 22
 

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
wtorek – 8:00 – 16:00
 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.


Uwagi:

Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemca wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego (Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1).


Opłaty:

opłata skarbowa udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.


Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu:

BS Żmigród 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- formularz „zgłoszenie pobytu stałego"
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu


ponadto:

- cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

- cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

 

Wersja XML