Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadanie nr PESEL

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
pokój nr 4
tel. +48 71 319 13 22


Godziny przyjmowania petentów:

- poniedziałek - piątek 7:30– 15:30
- wtorek 8:00 – 16:00

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego, a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Opłaty:

Bez opłat


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz. 1306).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.
 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

1.  przy zameldowaniu:

- formularz „zgłoszenie pobytu stałego" lub „zgłoszenie pobytu czasowego",
- dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na - - pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- wniosek o nadanie  numeru PESEL,
- 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- dokument poświadczający obywatelstwo polskie
- odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu,

3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów

- wniosek o nadanie numeru PESEL,
- dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Wersja XML