Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony w Wołowie” Etap 1 – roboty budowlane

Brak opisu obrazka

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej.

Całość zadania składa się z pięciu odcinków o zmiennej szerokości. Odcinki ponumerowane od 1-3 oraz odcinek nr 5 są ze sobą połączone. Zaprojektowano je wykorzystując całą szerokość pasa drogowego wynoszącego około 10m, z pochyleniem do centralnie umieszczonego ścieku korytkowego. Odcinek nr 4 jest oddzielony od pozostałych ulic posesjami prywatnymi. Przewidziano wykonanie pieszo jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Na końcach ciągów nr 1 i 3 przewidziano place do zawracania. Przewidziano również miejsca postojowe oraz place do SZO.

Odwodnienie ciągu pieszo – jezdnego odbywać się będzie za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego ścieku korytkowego, a następnie do wpustów deszczowych. Na drodze nr 3 (ok. km 0+013,00 – 0+020,00) zaprojektowano odcinek korytka odwadniającego z rusztem stalowym, który połączono przykanalikiem z projektowaną w ramach tego opracowania siecią kanalizacji deszczowej. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do istniejącej już sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach kontraktu przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu.

Zakres etapu I obejmuje drogę nr 3, 4 w całości i drogę nr 5 od km 0+060,00 do końca jej opracowania tj. km 0+134,01 oraz kanalizację deszczową od studni nr D1 do studni nr D15 wraz z pozostałą infrastrukturą na tym odcinku.

Wartość inwestycji: 1.258.362,07 zł brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów

Termin realizacji: 4 miesiące

 

Wersja XML