Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe – udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:


Urząd Miejski w Wołowie

Rynek 34
pokój nr 4
tel. +48 71 319 13 22


Godziny przyjmowania petentów:

- poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
- wtorek 8:00 – 16:00

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby i jednostki organizacyjne.
 

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom (art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388):

1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze.
2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biura Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim).
3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu.
5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
 

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek wymienionych podmiotów złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
 

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów (art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności -tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 388).
 

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 

Opłaty:

opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby 31 zł.
opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika 17 zł.
 

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy Urzędu:

BS Żmigród 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783).
 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

- wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców.
- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł.
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika).
- dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów).

Wersja XML