Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Door-to-door

logotypy door to door.png

Mieszkańcy Gminy Wołów mogą skorzystać z darmowej taksówki społecznej. Taka usługa ma pomóc osobom potrzebującym w dotarciu np. do przychodni czy urzędu. Wyjaśniamy, na czym polega usługa door-to-door na naszym terenie.

Projekt jest dedykowany najbardziej potrzebującym członkom naszej lokalnej społeczności, którzy ze względu na problemy związane ze stanem zdrowia trafiają na co dzień na bariery, które uniemożliwiają im np. integrację ze społeczeństwem, dotarcie do lekarza (tzw. osoby z potrzebą wsparcia*). Przez brak mobilności osoby te nie mają możliwości odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, czują się samotne, niepotrzebne i nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie. 

Usługa darmowego transportu na terenie Gminy Wołów została w 100% dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad 680 000 zł.

Założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności mieszkańców korzystających z powyższej usługi. Transport door-to-door (z ang. „od drzwi do drzwi”) realizuje na zlecenie Gminy Wołów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie. W ramach przygotowań do usługi zakupione zostały busy, zatrudnieni kierowcy, jak również asystenci, którzy będą pomagać mieszkańcom w przedostaniu się z domu do busa, a następnie z busa do miejsca docelowego.

Cel przejazdu musi być związany z aktywizacją społeczno – zawodową użytkownika/użytkowniczki usługi. Celem realizacji powyższej usługi jest:
- aktualizacja społeczna, w tym nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej m.in. poprzez udział w zajęciach, dostęp do kultury, spotkania integracyjne.
 - aktywizacja zawodowa, w tym utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
- edukacyjny wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy,
- zdrowotny: wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy praz dostęp do usług zdrowotnych w tym rehabilitacyjnych.

Każda osoba potrzebująca transportu będzie mogła zamówić taksówkę społeczną w formie telefonicznej, elektronicznej bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W założeniu darmowy transport będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Więcej informacji: https://pomagamy-wolow.pl/

*Osoby z potrzebą wsparcia - rozumie się przez to osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność ( w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia. 

PDFregulamin Door.pdf (123,30KB)

Mieszkańcy o usłudze 

Wersja XML