Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Mojęcice, ul. Długa, nr 852/36, AM-2

W Y K A Z

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Mojęcice ul. Długa

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 852/36 Am2 o pow. 0,2125 ha

zabudowanej budynkiem hydroforni wraz z ujęciem wody oraz z działki niezabudowanej nr 852/35 Am2 o pow. 0,0190 ha na której znajduje się studnia.

Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą nr WR1L/00030258/3.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: W/4 i W/2 - przeznaczenie podstawowe - tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 64.200,00 zł

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, dostawa budynków, budowli lub ich części zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Do 5,91 % części ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT ustalony dla części nieruchomości niezabudowanej.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 30.08.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Mojęcice 852 36 i 852 35.pdf (517,20KB)

Wersja XML