Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Mojęcice, ul. Długa, nr 852/39, AM-4

W Y K A Z

           Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Mojęcice ul. Długa

Niezabudowana działka nr 852/39 Am4 o pow. 2,3094 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00037962/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: NU/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny urządzeń infrastruktury technicznej związanej ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 145.500,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 30.08.2021r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Mojecice 852 39.pdf

Wersja XML