Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Wołowa, ul. Skarbowa, dz. nr 41/23, AM-35

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa .

Wołów ul. Skarbowa, działka nr 41/23 AM 35 pow. 0,0554ha KW WR1L/00026369/3

W planie przestrzennego zagospodarowania teren oznaczony symbolem MW: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - klasa gruntu – B

Do wydzierżawienia przeznacza się część ww. działki o pow. 12 m2.

Przeznaczenie – miejsce postojowe.

Czynsz dzierżawny – 50,40 zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT miesięcznie.

Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

 Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, sprawę prowadzi Marek Krasowski - tel. 319 13 45.

Wersja XML