Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Wołowa, Wojska Polskiego, dz. nr 71/6, AM-34

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz.1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów, ul. Wojska Polskiego – działka nr 71/6 AM 34 o pow. 0,0138 ha, >KW - WR1L/00026124/4

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki jako teren rekreacyjny. Użytek – B. Okres dzierżawy – 3 lata.

Do dzierżawy część działki – pow. 0,0060 ha.

Czynsz dzierżawny – 70,00 zł + 23% podatku VAT będzie płatny jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawcy będą opłacali również podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowymi użytkownikami. Po upływie tego terminu należy zgłosić do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie (przybudówka Ratusza – wejście od szachownicy, pokój nr 14) w celu podpisania umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML