Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Korzeniowskiego, dz. nr 80/31 AM-35

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Korzeniowskiego

Działka numer 80/31 Am 35 o pow. 1 m ² dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1L/00026366/2, Nieruchomość zabudowana częścią budynku garażu należącego do właściciela nieruchomości sąsiadującej tj. działki numer 11/81 Am 35.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolami: MW/36 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna B – strefa ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 620,00 zł.

Działka numer 80/31 Am 35 zostanie sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki numer 11/81 Am 35.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 27.07.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Wersja XML