Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Komuny Paryskiej, dz. nr 152/9 i 152/10 AM-28

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Komuny Paryskiej

Nieruchomość zabudowana położona w granicach działek numer 152/9 i 152/10 Am 28 o łącznej powierzchni 434 m². Działka numer 152/9 Am 28 zabudowana jest dwoma budynkami niemieszkalnymi o konstrukcji stalowej. Działka numer 152/10 Am 28 jest niezabudowana. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1L/00025112/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolami: MW/43 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, B – strefa ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 60.000,00 zł.

Do 8,30 % części ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT ustalony dla części nieruchomości niezabudowanej.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 26.07.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Wersja XML