Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

 

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 27 maja 2021 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 marca 2021 r.
 4. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 4 maja 2021 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 17.03.2021 – 14.05.2021 oraz z wykonania uchwał.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 2. zmiany uchwały nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2021 – 2035
 3. zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok
 4. zmiany uchwały nr XXIII/276/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 marca 2021r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
 5. wysokości opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
 6. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Wołów
 7. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

PDFBRM.0002.35.2021.pdf

Wersja XML