Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubiąż, ul. Willmanna 39A, dz. nr 211/4 AM-1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lubiąż, ul. Willmanna 39A, nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym oraz budynkiem niemieszkalnym

Działka nr 211/4 AM 1 o pow. 0,0236ha, dz. nr 211/5 AM 1 o pow. 0,0084ha, dz. nr 211/6 AM 1 o pow. 0,0697ha. Łączna powierzchnia – 0,1017ha.

Księga Wieczysta WR1L/00026460/1

Nieruchomość zabudowana:

- budynek usługowy dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 276,32 m²,

- budynek niemieszkalny- jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 34 m².

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka leży w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej z obszarem ruralistycznym ujętym w wykazie zabytków oraz w strefie ochrony zabytków archeologicznych.

Nieruchomość jest obciążona służebnością drogi koniecznej polegającą na umożliwieniu dojazdu samochodem do działki nr 211/7 przez teren działki nr 211/6.

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 190.000,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 01.07.2021 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 45.

PDFLubiąż - mapa 1.pdf

Wersja XML