Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 26.02.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  26 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 26 lutego 2021 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 stycznia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 11.01.2021 – 16.02.2021 oraz z wykonania uchwał.
 5. Sprawozdania z prac Komisji Stałych za 2020r.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
 2. określenia zasad podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodno –Kanalizacyjne Wołów  sp. z o.o.
 3. zmiany uchwały nr XXX/247/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2021 – 2035
 4. zmiany uchwały nr XXX/248/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2021 rok
 5. wyznaczenia aglomeracji Wołów na obszarze gminy Wołów
 6. zmiany uchwały nr LIII/346/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Wołów
 7. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie w 2021 roku
 8. przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Wołów”
 9. planu pracy Rady Miejskiej w  Wołowie na 2021  rok
 10. zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wołowie

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

Wersja XML