Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Wołów wspiera seniorów

Brak opisu obrazka

Gmina Wołów prowadzi szereg działań i realizuje programy wspierające osoby starsze. Na naszym terenie powstał dom pomocy społecznej oraz dzienny dom seniora. Jednym z kluczowych elementów działalności samorządu jest między innymi uchwalony program „Gmina Wołów Seniorom”. Wszyscy nasi mieszkańcy w wieku 60+ mogą korzystać z pakietu usług, w tym z Wołowskiej Karty Seniora czy Telefonu Życzliwości.

W 2019 roku poznaliśmy potrzeby najstarszej grupy wiekowej mieszkańców naszej gminy dzięki przeprowadzonym badaniom ankietowym. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi ponad 300 osób w wieku 60+ powstał program „Gmina Wołów Seniorom”, którego celem jest zwiększenie aktywności osób starszych, ponowne odkrywanie ich umiejętności i zainteresowań, polepszenie stanu ich zdrowia, jak i usuwanie wszelkich barier tak, by życie wszystkich mieszkańców, w tym również seniorów stawało się mniej uciążliwe. Najnowsza edycja programu na lata 2020 – 2026 została uchwalona w sierpniu ubiegłego roku przez Radę Miejską w Wołowie.
- Program wskazuje wielopłaszczyznową pomoc, jaką należy skierować do seniorów i ludzi potrzebujących pomocy, do ich rodzin i otoczenia, by poprawić wizerunek osoby starszej, a przede wszystkim by uniknąć umieszczania osób starszych w placówkach opieki stacjonarnej – mówi Eugeniusz Stańczak, Pełnomocnik Burmistrza ds. Polityki Senioralnej. - Istotnym elementem realizacji programu jest działanie na rzecz zwiększenia uczestnictwa seniorów w życiu Gminy, wspieranie wszelkich form aktywności, promocji zdrowia, profilaktyki, edukacji dla starości z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców i edukacji w starości. Bardzo ważnym elementem programu jest tworzenie płaszczyzn współpracy podmiotów działających w Gminie Wołów na rzecz poprawy życia i zdrowia mieszkańców.
Powołany od 2019 roku Pełnomocnik Burmistrza do spraw polityki senioralnej pośredniczy na co dzień w kontaktach seniorów z naszym samorządem. Oprócz tego informacje w zakresie realizowania działań na rzecz seniorów udostępniane są na naszej stronie www.wolow.pl oraz portalu Facebook, na stronie Wołów Seniorom. Obecnie mamy kontakt z blisko 700 osobami starszymi z terenu naszej gminy, którym na bieżąco przekazujemy informacje o podejmowanych przez nas inicjatywach.
Dom Pomocy Społecznej w Mojęcicach – opieka stacjonarna
Jednym z istotnych działań na rzecz seniorów z terenu Gminy Wołów było utworzenie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz dziennego domu „Senior+” w Mojęcicach. DPS powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość realizowanego przez gminę projektu wynosi 1 441 500 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania powstała placówka przeznaczona dla 20 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Projekt trwa do 30 września bieżącego roku. W tym czasie dofinansowanie zapewnia środki na bieżące funkcjonowanie placówki. Po zakończeniu realizacji projektu wszystkie koszty ponosić będzie Gmina Wołów. W roku 2020 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 3 819,63 zł.
W ubiegłym roku Gmina Wołów przeznaczyła 1 504 885 zł na pobyt 65 mieszkańców gminy w innych domach pomocy społecznej. Do chwili obecnej w pozostałych DPS przebywa 49 osób i aktualna kwota wydatkowania na ten ce wynosi 62 359,29 zł (dane z 27.01.21 r.)
Ośrodek wsparcia Senior + - zachęcamy najstarszych do aktywności

Strona ośrodka na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/145806523235558

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazka


Na terenie gminy Wołów we wsi  Mojęcice, w budynku wspomnianego Domu Pomocy Społecznej powstał również ośrodek wsparcia Dzienny Dom Senior +, który funkcjonuje w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie. Placówka powstała w roku 2019, a na jej wyposażenie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Senior+ w kwocie 80 000 zł. Dom Senior + przyjął pierwszych pensjonariuszy w styczniu 2020 roku i obecnie uczęszcza do niego 15 seniorów z Gminy Wołów, którzy są dowożeni na codzienne zajęcia transportem zbiorowym.
Podopieczni domu seniora na co dzień uczestniczyli w różnego typu zajęciach, w tym zajęciach usprawniających ruchowo (gimnastyka, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia taneczne), zajęciach edukacyjnych (treningi pamięci, gry i zabawy myślowe, biblioterapia, wykłady, pogadanki), terapii zajęciowej (warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, robótki ręczne), zajęciach sportowo – rekreacyjnych (spacery, wycieczki), zajęciach kulturalno – oświatowych (uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Dom, pikniki, spotkania integracyjne, udostępnianie codziennej prasy). Oprócz tego otrzymywali wsparcie w zakresie utrzymania więzi rodzinnych.
Dom Senior + współpracował z placówkami medycznymi oraz instytucjami mającymi wpływ na poprawę życia seniorów, a podopieczni brali udział w spotkaniach ze specjalistami w zakresie poradnictwa (wykłady i pogadanki prozdrowotne, spotkania z policjantem, ratownikiem medycznym, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, psychologiem).
W okresie zawieszonej działalności z powodu epidemii wszyscy uczestnicy Dziennego Domu Senior+ w Mojęcicach objęci zostali programem wsparcia zdalnego. Program obejmuje: świadczenie teleopieki nad uczestnikami DDS+ w ramach której utrzymywany jest regularny kontakt telefoniczny (min. 3 razy w tygodniu) z każdym z uczestników (a także ich rodzinami), rozmowy odrębnie przeprowadzają: kierownik, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy oraz fizjoterapeuta. Rozmowy obejmują monitorowanie samopoczucia i stanu zdrowia podopiecznych,
rozmowy edukacyjne na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii (tj. zachowanie dystansu, dezynfekcja, zasłanianie ust/nosa itp.) w efekcie podnoszenie świadomość seniorów w zakresie dbania o higienę i stosowania się do aktualnych restrykcji. Oprócz tego ustala się, czy każdy z uczestników posiada niezbędne środki ochrony tj. maseczki, środki do dezynfekcji. Seniorzy są zachęcani do aktywności w warunkach domowych: do ruchu dla zachowania sprawności funkcjonalnej, wskazuje się programy telewizyjne, filmy pokazujące formy i metody takiej aktywności, z seniorami rozstały również przeprowadzone rozmowy edukacyjne o odpowiednim żywieniu wzmacniającym odporność. Ważne było także wsparcie emocjonalne z uwagi na pozostawanie podopiecznych w osamotnieniu. W tym czasie na portalu społecznościowym Facebook na specjalnie utworzonej stronie „Dzienny dom Senior+ w Mojęcicach” udostępniane są informacje, działania edukacyjne związane z sytuacją epidemiczną, zdjęcia, wspomnienia, przesyłanie wzajemnych życzeń i pozdrowień, a w razie zgłaszanej potrzeby umawiana jest wizyta lekarska.
Pracownicy na podstawie zgłaszanych potrzeb wykupują leki podopiecznym, dostarczają zakupy, dokonują drobnych czynności porządkowych w mieszkaniach podopiecznych (z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego), umawiają na wizytę lekarską. Pracownicy Dziennego Domu Senior+ w okresie od października do grudnia wykonywali pracę w ramach Programu Wspieraj Seniora.
Wołowska Karta Seniora – system zniżek
Brak opisu obrazka
Wołowska Karta Seniora jest niewątpliwie jedną z ważniejszych inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów przez Gminę Wołów. Dzięki karcie seniora osoby po 60. roku życia mogą korzystać ze zniżek u naszych partnerów programu.
Karta stanowi formę aktywizacji seniorów. Wołowska Karta Seniora jest odpowiedzią na postulaty, które pojawiły się w prowadzonym badaniu ankietowym wśród seniorów z terenu gminy. WKS jest elementem dużego przedsięwzięcia jakim jest wspominany program „Gmina Wołów Seniorom”.
Jak wynika z opinii środowisk, gdzie karty zostały wprowadzone, posiadacze kart chętniej angażują się w życie społeczne, bardzo często dzięki zastosowanym zniżkom korzystają z ofert kulturalnych, sportowych czy wyjazdowych. Przedsiębiorcy tworzą przy okazji nową grupę docelową jaką są osoby starsze, natomiast samorządy wydają kolejne edycje kart seniora dając tym samym impuls przedsiębiorstwom do uczestnictwa w programie. Taki cel stawiamy również sobie wydając WKS.
Wołowską Kartę Seniora może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60. rok życia i wypełni formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.wolow.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Wołowie. WKS jest bezpłatna, a oprócz tego jest bezterminowa. Aktualna informacja o partnerach programu oraz oferowanych promocjach również dostępna jest w Internecie i siedzibie urzędu. Oprócz tego każdy Partner w widocznym miejscu będzie posiadać naklejkę w swojej siedzibie.
Domowa opieka dla najbardziej potrzebujących
W ubiegłym roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostało zatrudnionych 6 opiekunek domowych w ramach umowy o pracę i 4 osoby w ramach umowy zlecenia. Usługami opiekuńczymi na terenie naszej gminy zostało objętych 61 osób. Kwota wydatkowana na usługi opiekuńcze wyniosła łącznie 212 794 zł. W roku 2020 koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 24,43 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie brał udział w Programie „Opieka 75+” edycja 2020. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach miejsko-wiejskich, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. W ramach programu zwiększono liczbę godzin usług opiekuńczych, dla osób, które już korzystają z takiej formy wsparcia. Gmina otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów do 50 % realizowanych usług dodatkowych w ramach programu. Kwota dotacji wyniosła 16 374,26 zł. W roku 2021 Gmina Wołów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie również bierze udział w Programie „Opieka 75+” edycja 2021.
Koperty Życia

Akcja „Koperty Życia” została zapoczątkowana przez naszą gminę jeszcze w 2019 roku. Głównym celem powyższej akcji było zwiększenie bezpieczeństwa seniorów z terenu Gminy Wołów. Koperty Życia to nic innego jak formularze informacyjne o stanie zdrowia ich właściciela. Do tej pory wydaliśmy je w ilości 1 000 sztuk. Otrzymywały je osoby przewlekle chore, starsze, samotne. Posiadacz umieszczał w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Ułatwi to prace służb ratowniczych, w postawieniu szybszej diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia, co ma duży wpływ na nasze bezpieczeństwo i zdrowie.
W 2021 roku rozpoczynamy kolejną edycję przekazywania naszym mieszkańcom Koperty Życia. Mamy dla Państwa następne 1 000 sztuk, za pomocą różnych kanałów dystrybucji.
Osoby zainteresowane otrzymaniem takich formularzy proszone są o kontakt telefoniczny: 690 002 800
Telefon Życzliwości

Telefon Życzliwości to inicjatywa, która ma na celu wsparcie seniorów, szczególnie osób samotnych. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 dostępny jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Polityki Senioralnej, który chętnie podzieli się wiedzą, życzliwością w trudnych sytuacjach życiowych. W działaniu wspierają go pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Wołowie, psycholodzy oraz prawnicy. Jeśli potrzebujecie porozmawiać z przyjazną osobą, oczekujecie pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych‍, socjalnych oraz wielu innych sprawach prosimy o kontakt. Na pewno wesprzemy Was w tych trudnych dla wszystkich czasach.
Bank Życzliwości Gminy Wołów/ Centrum Wsparcia Osób Starszych i Potrzebujących
Brak opisu obrazka
Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 nieustannie wspieramy seniorów w zakresie ich codziennego funkcjonowania. Od 15 marca 2020 działa Bank Życzliwości Gminy Wołów, który z czasem został przekształcony w Centrum Wsparcia Osób Starszych i Potrzebujących.
Gromadzimy osoby (wolontariuszy), które świadczą pomoc seniorom, osobom niepełnosprawnym i będącym w kwarantannie w zakresie: robienia zakupów, wyprowadzania zwierząt, pomoc w dostarczaniu leków, wyjaśniania i poszukiwania rozwiązań dnia codziennego seniorów.
Akcja „Seniorzy Seniorom”
W 2020 roku przekazaliśmy w użytkowanie komputery i drukarki dla Kół Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Wołowie i Lubiążu. Tym samym uruchomiliśmy akcję „Seniorzy seniorom”, czyli udzielania korepetycji z obsługi komputera i korzystania z telefonu. Seniorzy uczyli się w formie indywidualnych spotkań, umawianych telefoniczne na określone godziny.
Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2020
Gmina Wołów przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostały zatrudnione 2 osoby - asystent osoby niepełnosprawnej, który świadczy usługi polegające na pomocy w wyjściu, powrocie lub dojechaniu w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce tj. placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, sklepy, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, wykonywaniu codziennych czynności. Łącznie w roku 2020 zostało zrealizowanych 708 godzin, a wartość realizacji powyższych zadań wyniosła 21 708 zł. Jeden asystent może przepracować u 1 podopiecznego maksymalnie 30 godzin miesięcznie, a koszt 1 godziny wynosi 30 zł. W tym roku Gmina Wołów również przystąpiła do tego programu.
Program „Wspieraj Seniora” i Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Program Wspieraj Seniora- Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora by ograniczyć konieczność wychodzenia z domu osób starszych podczas pandemii ze względu na ich bezpieczeństwo. Z programu korzystają osoby starsze po 70. roku życia. W ramach programu pracownicy socjalni robili zakupy osobom starszym i dostarczali je do domu, rozmawiali, udzielali     porad, udzielali informacji. Na realizację Programu Gmina Wołów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 17 629,81 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla pracownika, który brał udział w programie. Program będzie realizowany również w bieżącym roku.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dotyczy z kolei dystrybucji artykułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy. W ramach Programu z pomocy w roku 2020 skorzystało 700 osób. Plan zakłada, że w tym roku skorzysta z niego tyle samo osób.
WOK na wynos
Gmina Wołów wspólnie z Wołowskim Ośrodkiem Kultury w grudniu ubiegłego roku realizowała bożonarodzeniową akcję „WOK na wynos”. Seniorzy zainteresowani wykonaniem dekoracji świątecznych otrzymywali pakiety i instrukcje wykonania ozdób, przygotowane przez ośrodek kultury, które były im dostarczone pod wskazane adresy domowe. Przygotowane w ten sposób bombki świąteczne ozdobiły choinki w centrum miasta.
Transport door - to - door dla najbardziej potrzebujących
Brak opisu obrazka
Osoby niepełnosprawne i seniorzy z terenu Gminy Wołów będą mogli niebawem skorzystać z darmowej taksówki społecznej. Taka usługa ma pomóc osobom potrzebującym w dotarciu np. do przychodni czy urzędu. Wyjaśniamy, na czym polegać będzie usługa door-to-door na naszym terenie.
Projekt jest dedykowany najbardziej potrzebującym członkom naszej lokalnej społeczności, którzy ze względu na problemy związane ze stanem zdrowia trafiają na co dzień na bariery, które uniemożliwiają im np. integrację ze społeczeństwem, dotarcie do lekarza. Przez brak mobilności osoby te nie mają możliwości odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, czują się samotne, niepotrzebne i nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie.


Seniorze – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat powyższych inicjatyw i skorzystać z oferty Gminy Wołów, skontaktuj się z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Polityki Senioralnej:
Eugeniusz Stańczak

Tel. : 71 319 13 30

tel. kom.: 690 002 800

Wersja XML