Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 - Turystyka w roku 2021

Brak opisu obrazka

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku i zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Czym jest konkurs

Program dofinansowania zadań w obszarze turystyki jest wynikiem konieczności systematycznego podnoszenia konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacniania turystycznego wizerunku Polski.

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), dalej jako: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas trwania

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5 , 00-507 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Oferty należy składać  do dnia 29 stycznia 2021 roku w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 w Warszawie z adnotacją na kopercie „konkurs turystyka 2021 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Kto może składać wnioski?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytety na 2021 rok zostały określone po analizie zapisów dotyczących turystyki w strategiach horyzontalnych. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Zadanie 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Zadanie 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Wszystkie informacje https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/

Wersja XML