Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 30 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 9 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 1.12.2020 – 16.12.2020 oraz z wykonania uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2020 – 2032.
 2. zmiany uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2020 rok.
 3. zmiany uchwały nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035.
 5. budżetu Gminy Wołów na 2021 rok.
 6. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za rok 2019.
 7. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubiąż na obszarze gminy Wołów.
 8. przystąpienia Gminy Wołów do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 9. przystąpienia Gminy Wołów do realizacji projektu pn. ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Wersja XML