Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 9 grudnia 2020 r.

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  9 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14.30 w Sali Widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.

 

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 9 grudnia 2020 r.

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2020 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 19.10.2020 – 30.11.2020 oraz z wykonania uchwał.
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2020 rok
 2. przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 3. zmiany uchwały nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Wołów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
 4. zmiany uchwały nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 5. obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Wołów na rok podatkowy 2021
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wołów na rok 2021
 9. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie, Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu, Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Warzęgowie, Przedszkola nr 1"Chatka Puchatka" w Wołowie

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Wersja XML