Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starostwa Powiatu Wołowskiego o wydaniu decyzji nr 358/2020 z dnia 17.11.2020 r

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

Starosta Powiatu Wołowskiego

Zawiadamia o wydaniu decyzji nr 358/2020 z dnia 17.11.2020 r. (znak: UA.6740.259.2020) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Gminie Wołów z siedzibą ul. Rynek 34, 56-100 Wołów dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Polna, Magazynowa i Witosa w Wołowie”, w zakresie przebudowy drogi gminnej klasy D - ulicy Witosa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ścinawską do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

Przebudowę jezdni ul. Witosa na odcinku ok. 860 m, przebudowę skrzyżowań ul. Witosa z ul. Ścinawską, ul. Polną, ul. Składową i ul. Morelową, przebudowę dochodzących do skrzyżowań odcinków ul. Polnej, Składowej i Morelowej, budowę i przebudowę chodników wzdłuż jezdni i dojść pieszych do posesji, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok postojowych, budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej, przebudowę kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu, w tym napowietrznej sieci nN i linii kablowej nN, likwidację i odbudowę istniejących ogrodzeń, wycinkę i nasadzenia zieleni

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy:

Obręb: Wołów: AM-20, dz. nr 34, AM-26, dz. nr 17/4 (17/17, 17/18), 17/8 (17/19, 17/20), 19/1 (19/4, 19/5), 19/2 (19/6, 19/7), 20, 35, 41, 42, 44, 45, 47/1 (47/4, 47/5), 47/3 (47/6, 47/7), 49 (49/1, 49/2), AM-33, dz. nr 1, 5/8, 9/2, 10/8, 10/10, 10/12, 11/1 (11/3, 11/4), 11/2, 12, 13(13/1, 13/2), 14/1 (14/4, 14/5), 14/2 (14/6, 14/7), 14/3 (14/8, 14/9), 18/1 (18/3, 18/4), 19, 83/1, 88/2

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych, budowę/przebudowę zjazdów:

Obręb: Wołów:  AM-20, dz. nr 34,  AM-26, dz. nr 14, 16, 17/4 (17/17, 17/18), 17/8 (17/19, 17/20), 19/1 (19/4, 19/5), 19/2 (19/6, 19/7), 46/4, 46/6, 41, 47/1 (47/4, 47/5), 47/3 (47/6, 47/7), 49 (49/1, 49/2), AM-33, dz. nr 5/10, 5/11, 9/2, 11/1 (11/3, 11/4), 13(13/1, 13/2), 14/1 (14/4, 14/5), 14/2 (14/6, 14/7), 14/3 (14/8, 14/9), 18/1 (18/3, 18/4), 83/2, 88/1

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery części działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały pogrubione.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określenie linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, określa termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, ustala obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.

Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Gminę Wołów do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren staną się z mocy prawa własnością Gminy Wołów, z dniem, w którym decyzja stanie ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uważa się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie. Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, pl. Piastowski 2 w Wołowie, pok. 31, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 71 380-59-15.

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Wołowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe.

PDFObwieszczenie 3582020.pdf (111,31KB)

Wersja XML