Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Poznańska, dz. nr 53/17 AM-29

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 65) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów – ul. Poznańska 10

Działka numer 53/17 Am 29 o pow. 165 m² KW WR1L/00036049/7

Nieruchomość zabudowana będąca w użytkowaniu wieczystym.

W planie przestrzennego zagospodarowania nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MW/33 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, SOK – strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, SOKB – strefa „B” ochrony konserwatorskiej tożsama z obszarem ujętym w wykazie zabytków, OEZ – obiekty wpisane do ewidencji zabytków.

Forma zbycia - przeniesienie prawa własności

Cena nieruchomości – 9.314,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz użytkowników wieczystych.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do dnia 09.11.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71-319-13-14.

Wersja XML