Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Gmina Wołów działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne, którego wnioskodawcą będzie Gmina Wołów.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 14.08.2020r. do 04.09.2020 roku. W terminie naboru wpłynęła w dniu 27.08.2020 r. oferta Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów.

W dniu 08.09.2020 r. oferta została oceniona przez Komisję Konkursową pod względem formalnym i merytorycznym z wynikiem pozytywnym, czego następstwem jest wybór podmiotów, tj. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów na partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne.

Wersja XML