Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Stobno, dz. nr 85/2 AM-1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Stobno

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 207 m2,

oznaczona w ewidencji gruntów numerem 85/2 Am1 o pow. 670 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1L/00028650/4.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: MNR/14 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie „E” ochrony ekspozycji.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 56.000,00 zł

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 02.11.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24.

PDFStobno 85 2.pdf

Wersja XML