Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubiąż, ul. Ogrodowa dz. nr 627/5 AM-3

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia.

Lubiąż  ul. Ogrodowa

Nieruchomość zabudowana  dwoma  budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 15 m2 i 28m2,  oznaczona w ewidencji gruntów numerem 627/5 Am 3 o pow. 0,1097 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WR1L/00024899/3.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: MN/3 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości – 55.000,00 zł

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 02.11.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24.

PDFmapa Lubiąz ul. Ogrodowa 627 5.pdf

 

Wersja XML