Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021 XIX edycja

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2020/2021

XIX edycja

realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.

 

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Program jest administrowany przez

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP)

Brak opisu obrazka

 

I. Cel Programu

Celem Programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast do 20 000 mieszkańców pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Zakładamy jednocześnie, iż perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, spełniających kryteria Programu. W XIX edycji planowane jest przyznanie około 600 stypendiów.

II. Adresaci Programu

Adresatami Programu są maturzyści z 2020 roku, pochodzący ze wsi i z miast do 20 tysięcy mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągający dobre wyniki w nauce, którzy zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich[1]. W szczególności Program skierowany jest do młodzieży pochodzącej z terenów po dawnych ppgr, uczestników finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, młodzieży z rodzin wielodzietnych[2], wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-

 

wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka), młodzieży rekomendowanej do Programu przez pozarządowe organizacje lokalne lub grupy nieformalne wyłonione do udziału Programie poprzez udział w konkursie Dyplom z Marzeń oraz przez inne lokalne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych.

 

III. Założenia i organizacja XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

 

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach:

 

Segmenty IA, IB i IC są przedsięwzięciem realizowanych przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu. Łącznie w segmentach IA, IB, IC planowane jest przyznanie około 230 stypendiów.

 

Adresowany jest do młodzieży spełniającej łącznie wszystkie warunki określone w regulaminie segmentu II, która otrzyma rekomendacje tychże organizacji.

W II segmencie planowane jest przyznanie około 380 stypendiów.

 

W roku akademickim 2020/2021 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5.000 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 500 zł miesięcznie.

Wnioski w Programie składane są on-line. Aplikacja będzie aktywna w terminie ogłoszonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 

 

PDFpomost.pdf

DOCXProgram Stypendiów Pomostowych-1.docx

DOCXRegulamin Programu Stypendiów Pomostowych.docx

PDFpismo ws Programu Stypendia Pomostowe.pdf

Wersja XML