Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Prawików, dz. nr 164/4 i 164/5, AM-1

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia.

 

Prawików

 

Nieruchomość niezabudowana  o pow. 1,0843 ha, składająca się z działki nr 164/4 i 164/5 Am1. Księga Wieczysta  nr WR1L/00029737/5.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem : P/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny działalności przemysłowej, KDD - tereny drogi klasy dojazdowej, w strefie ochrony zabytków archeologicznych, w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 „Subzbiornik Prochowice- Środa Śląska”, w Specjalnym Obszarze Ochrony siedlisk Natura 2000 Zagórzyckie Łąki, kod PLH020053. Ponadto na części działki nr 164/5 występuje stanowisko archeologiczne. W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości – 201.000,00 zł + 23 % VAT

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskimw Wołowie.

Wyznacza się termin do 06.10.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

Wersja XML