Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie, ul. Krzywy Wołów, dz. nr 19, AM-6

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021.1899 ze zm.),) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. 2021.2213) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

Wołów – ul. Krzywy Wołów

Działka niezabudowana nr 19 Am 6 o pow. 0,3997 ha. Księga Wieczysta nr WR1L/00039995/4

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona w części o pow. 0,2897 ha symbolem MN/69 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części o pow. 0,1100 ha symbolem ZN/34 – teren zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ewentualne ustanowienie drogi koniecznej wraz z kosztami obciążać będzie nabywcę nieruchomości.

We wschodniej części działki znajdują się fragment budynku mieszkalnego i fragment budynku gospodarczego stanowiących własność właściciela działki sąsiedniej nr 20 Am 6, bez ustanowionej służebności gruntowej, co do których Burmistrz Gminy Wołów, jako właściciel działki nr 19 Am 6, wyraził zgodę na ich rozbiórkę.

W tej części działki znajduje się również studnia oraz studzienka kanalizacyjna.

Na działce usytuowane są dwa równoległe rurociągi tłoczne fi 200 PCV należące do Freshtex Textile Finishing Polska Sp. z o.o. Rurociągami odprowadzane są ścieki do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Wołowie z nieruchomości położonych w Starym Wołowie należących do tej firmy. Dla opisanej infrastruktury technicznej nie została ustanowiona służebność przesyłu.

Przez teren działki przebiega rów melioracyjny. Użytki i klasy bonitacyjne na działce: RIVa, W-PsIV, Br-PsIV.

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2022.2569 t.j.)

prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

W związku z tym w przypadku sprzedaży działki nr 19 Am 6 zostanie zawarta w pierwszej kolejności warunkowa umowa sprzedaży. Jeżeli w terminie miesiąca KOWR nie złoży oświadczenia o skorzystaniu z przysługującego jej prawa to dojdzie do podpisania umowy przenoszącej własność.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza - 101.900,00 zł+ plus podatek VAT wg stawki 23 %, który zostanie doliczony do 96,10% wylicytowanej w przetargu, co odpowiada udziałowi wartości terenu przeznaczonego pod zabudowę w wartości całej nieruchomości.

Wadium – 11.000,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 08.03.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34).

Wadium musi zostać wniesione do 02.03.2023 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy. Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”

PDFmapa 19 Am 6.pdf (99,07KB)

Wersja XML