Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie roku szkolnego a obostrzenia związane z COVID-19

szkoly covid.jpeg

Od 1 września wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów wznowią naukę dzieci i młodzieży. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną informujemy, że dyrektorzy szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Wołów dołożyli wszelkich starań, aby dzieci uczyły się w bezpiecznych warunkach. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego.

Wszystkie budynki szkół i przedszkoli zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeszcze w tym tygodniu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w w Wołowie ponownie zdezynfekuje wszystkie place zabaw znajdujące się przy szkołach i przedszkolach. Oprócz tego PGK zaplanowało również dezynfekcję wszystkich części wspólnych przed budynkami (poręcze, ławki itp.). Dyrektorzy przygotowali wewnętrzne procedury i regulaminy związane z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Rodzice powinni pamiętać, że uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Dzieci dojeżdżające autobusami do szkół muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. Obowiązek ten nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Uczniowie na terenie szkoły nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust. Mogą to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Każda z placówek Gminy Wołów zapewni płyny dezynfekujące dla uczniów. Niemniej jednak dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw. Dlatego prosimy, by rodzice śledzili strony internetowe placówek do których uczęszczać będzie ich dziecko. Zostaną tam opublikowane szczegółowe wytyczne dyrektorów dotyczące środków ostrożności.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie im. Powstańców Śląskich

https://zsp.wolow.szkolnastrona.pl/

https://pl-pl.facebook.com/zsp14wolow/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie im. Orląt Lwowskich

http://sp2wolow.szkolnastrona.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Education/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-2-im-Orl%C4%85t-Lwowskich-w-Wo%C5%82owie-489872221414519/

Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie im. Kornela Makuszyńskiego

http://www.spstarywolow.pl/

https://pl-pl.facebook.com/sp.starywolow/

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu

http://www.zsplubiaz.oswiata.org.pl/

https://pl-pl.facebook.com/zspwlubiazu/

Szkoła Podstawowa w Krzydlinie Wielkiej im. Janusza Korczaka

https://szkolakw.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Warzęgowie im. Królowej Jadwigi

http://www.spwarzegowo.szkolnastrona.pl/

Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka” w Wołowie

http://chatkapuchatka.szkolnastrona.pl/

https://pl-pl.facebook.com/nauczycielkowa

Przedszkole nr 2 „Słoneczko”

https://psloneczko.szkolnastrona.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Preschool/Przedszkole-Nr-2-S%C5%82oneczko-1123756454310152/

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w poszczególnych placówkach – informacje przekazane przez szkoły/przedszkola:

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich:

Klasy 1 - spotkanie na boisku szkolnym (w razie deszczu na sali gimnastycznej) o godzinie 9.00 z wychowawcami i dyrektorami szkoły.

Podczas apelu odbędzie się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1  im. Powstańców Śląskich w Wołowie.Po uroczystości ślubowania (ok. 30 min.) dzieci z wychowawcami przejdą do klas, rodzice mają pozostać poza budynkiem szkoły.

Klasy 2-5: rozpoczęcie roku godz. 10.00. Odbędzie się bezpośrednio w klasach z  wychowawcami. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

Klasy 6-8: rozpoczęcie roku godz. 11.00.Odbędzie się bezpośrednio w klasach z  wychowawcami. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.

Wychowawcy klas w piątek przez dziennik elektroniczny poinformują uczniów do których klas mają się kierować.

Edukację w szkole prowadzona będzie: każda klasa w jednym gabinecie.

Od 2 września wejście do szkoły będzie możliwe w godzinach 7.30 do 8.00. Zostanie zamieszczona informacja, którym wejściem ma wchodzić dana klasa.

Po zakończonych lekcjach dzieci idą do domu, nie pozostają na terenie szkoły.

Proszę śledzić stronę internetową szkoły oraz odczytywać informacje przesyłane przez dziennik elektroniczny, gdyż mogą nastąpić zmiany spowodowane rozwojem epidemii.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r. według następującego harmonogramu:

Budynek przy ul. Chopina 10

Kl. I – godz. 9.00 - wejście nr 4 (przez salę gimnastyczną)

Kl. II – godz. 9.30 - wejście nr 3 (od strony Orlika)

Budynek przy ul. Komuny Paryskiej 18

Kl. III- IV – godz. 10.00

(kl. III – główne wejście, kl. IV- wejście przy dużej sali gimnastycznej)

Kl. V-VI – godz. 10.30

(kl. V – główne wejście, kl. VI- wejście przy dużej sali gimnastycznej)

Kl. VII- VIII – godz. 11.00

(kl. VII – główne wejście, kl. VIII- wejście przy dużej sali gimnastycznej).

Wychowawcy klas będą oczekiwać na swoich uczniów przed budynkiem szkoły i udadzą się z nimi do wyznaczonych sal. Do budynku szkoły będą mogli wejść tylko rodzice klas I.
Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Opiekun przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje dystans społeczny 1,5 m. Opiekun oraz dziecko przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.

Wszyscy rodzice zostaną zapoznani z opracowanymi procedurami. O wszelkich zmianach szkoła będzie informować na bieżąco.

Wejście na teren szkoły będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Zebrania rodziców z wychowawcami klas I odbędą się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego (1 września 2020 r.) o godzinie 17:00.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie

Klasy 2-8: o godzinie 8:00 wychowawcy zabiorą uczniów sprzed szkoły bezpośrednio do przydzielonych pomieszczeń.

Klasy 1: o godzinie 8:00 w sali gimnastycznej odbędzie się pasowanie na ucznia, spotkanie z dyrektorem i wychowawcą - wejście z tyłu sali gimnastycznej. Dzieci będą mile widziane z rodzicami.

Oddziały przedszkolne: o godzinie 10:00 wychowawczynie będą zapraszać dzieci z rodzicami sprzed szkoły do ustalonego uprzednio pomieszczenia.

Wejście do szkoły będzie zamykane o godzinie 8:15. Na drzwiach szkoły zostaną umieszczone numery kontaktowe do sekretariatu szkoły. 

Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka”

Dyrekcja oraz opiekunowie zapraszają rodziców dzieci nowo przyjętych do ogrodu przedszkolnego na spotkanie organizacyjne 27 sierpnia (czwartek) na godzinę 16:00 (1 rodzic od każdego dziecka). Uprasza się o maseczki i zachowanie dystansu społecznego.

Pozostali rodzice w celu zdobycia informacji uprasza się o kontakt z wychowawcami grup po 26 sierpnia lub o kierowanie pytań na adres e-mail:

Przedszkole nr 2  „Słoneczko”

Przedszkole funkcjonuje już od 10 sierpnia.

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie

1 września spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych odbędzie się o godzinie 7:45.

Uczniów klas 1-3 uprasza się o wejście do budynku szkoły wejściem głównym, natomiast uczniów klas 0 oraz 4-6 wejściem bocznym (przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych). Uczniowie zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa funkcjonującymi w szkole w związku z COVID-19. Zostaną omówione także sprawy organizacyjne - plany lekcji, harmonogramy odbioru podręczników, organizacja przyjazdów i odjazdów uczniów. Na spotkaniu z wychowawcami mogą być obecni wyłącznie rodzice uczniów klas 0 oraz 1 z zachowaniem odpowiedniego dystansu oraz założoną maseczką lub przyłbicą i zdezynfekowanymi rękami.

O godzinie 8:30 zakończy się spotkanie z wychowawcami i uczniowie zostaną rozwiezieni. Rozkład jazdy kursu porannego pozostaje bez zmian i dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w  Krzydlinie Wielkiej

O godzinie 8:00 odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami klas, potrwa ono do godziny 8:30. Kursy autobusów można już sprawdzać na stronie internetowej szkoły. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się nieoficjalnie ze względu na bezpieczeństwo. Przed wejściem do szkoły dzieciom będzie mierzona temperatura.

Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września o godz. 8:15. Każda klasa spotka się z wychowawcami. Wejście na teren szkoły będzie możliwe tylko za zgodą dyrekcji i po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. 1 września wejść na teren szkoły będą mogli tylko rodzice klas 1. W szkole będzie wyznaczona przestrzeń wspólna, do której będą mogli wejść zarówno rodzice, jak i uczniowie (parter szkoły) - przy zachowaniu odpowiednich odległości od siebie i zakryciu ust i nosa maseczką, po uprzedniej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. Na początku roku szkolnego (między 7 a 11 września) odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami. Każda klasa będzie miała ustalony inny termin i godzinę.
 

Poniżej zamieszczamy link do strony MEN

- Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

- bezpieczny powrót do szkoły:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

 

 

Wersja XML