Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 9.1.1

Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Gmina Wołów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Integracja społeczno-zawodowa z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej i/lub

Wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej i/lub wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Całość ogłoszenia: 

DOCXOgłoszenie o naborze na partnera Gmina Wołów.docx

Wersja XML