Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie:

1) art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1443 ze zm.),

2) Uchwały nr XLIII/279/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołów (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017 r. poz. 1849) i uchwały nr XLV/289/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/279/2017 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wołów (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017 r. poz. 2536),

3) Zarządzenia nr 267/2022 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10.11.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie zmiany rodzaju miejscowości Kłopotówka, Kąty, Biskupice, Żychlin, Wodnica, Smarków, Kretowice,

 

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza konsultacje z mieszkańcami miejscowości

Kłopotówka, Kąty, Biskupice, Żychlin, Wodnica, Smarków, Kretowice.

 

1. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszańców na temat zmiany rodzaju miejscowości:

 1. Kłopotówka z „przysiółek do wsi Moczydlnica Dworska” na „kolonia”,

 2. Kąty z „przysiółek do wsi Mojęcice” na „kolonia”,

 3. Biskupice z „przysiółek do wsi Stobno” na „kolonia”,

 4. Żychlin z „przysiółek do wsi Straszowice” na „wieś”,

 5. Wodnica z „przysiółek do wsi Tarchalice” na „wieś”,

 6. Smarków z „przysiółek do wsi Warzęgowo” na „kolonia”,

 7. Kretowice z „przysiółek do wsi Wrzosy” na „kolonia”.

 

2. Konsultacje społeczne odbędą się w następującym terminie:

1) termin rozpoczęcia konsultacji: 01.12.2022

2) termin zakończenia konsultacji: 31.12.2022

 

3. Konsultacje mają zasięg lokalny i skierowane są do mieszkańców miejscowości Kłopotówka, Kąty, Biskupice, Żychlin, Wodnica, Smarków, Kretowice.

 

4. Forma przeprowadzenia konsultacji i sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji:

 

1) Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach Moczydlnica Dworska, Mojęcice, Stobno, Straszowice, Tarchalice, Warzęgowo i Wrzosy.

 

2) Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez umożliwienie mieszkańcom miejscowości Kłopotówka, Kąty, Biskupice, Żychlin, Wodnica, Smarków, Kretowice zgłaszania opinii, uwag i wniosków na formularzach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 1), 2), 3) ,4) ,5) ,6), 7) do Zarządzenia nr 267/2022 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 10.11.2022 r. to jest:

 

PDFFormularz dla mieszkańców miejscowości Kąty.pdf (450,36KB)
PDFFormularz dla mieszkańców miejscowości Kłopotówka.pdf (452,91KB)
PDFFormularz dla mieszkańców miesjcowości Wodnica.pdf (446,49KB)
PDFFormularz dla mieszkańców miejscowości Biskupice.pdf (450,41KB)
PDFFormularz dla mieszkańców miejscowości Kretowice.pdf (446,56KB)
PDFFormularz dla mieszkańców miejscowości Smarków.pdf (449,19KB)
PDFFormularz dla mieszkańców miejscowości Żychlin.pdf (449,47KB)
 

3) Wzory formularzy zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów www.bip.wolow.pl, na stronie internetowej Gminy Wołów www.wolow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie przy Rynku nr 34.

4) Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać w terminie do dnia 31.12.2022 r. poprzez:

1. złożenie wypełnionego formularza w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów,

2. stronę internetową: www.konsultacje.wolow.pl

5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport zawierający wyniki konsultacji, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołów, na stronie internetowej Gminy Wołów i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz przedstawiony Radzie Miejskiej na sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

PDFogłoszenie o konsultacjach rodzaj miejscowości.pdf (864,53KB)

Wersja XML