Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lubiąż, ul. Ogrodowa dz. nr 621/28 AM-3

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia.

 

Lubiąż  ul. Ogrodowa

 

Działka niezabudowana nr 621/28 Am 3 o pow. 0,0639 ha.

Księga Wieczysta  nr WR1L/00024947/5.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: MN/2 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości – 27.000,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 29.09.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

 

 

Wersja XML