Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, rejon ul. Składowa, działka numer 47 Am-32

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, rejon ul. Składowej

Działka niezabudowana nr 47 Am 32 o pow. 0,1247 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00046921/7

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: MNU/17 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, nieprzekraczalna linia zabudowy.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 92.110,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

            Wyznacza się termin do 25.10.2022 r. złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

PDFmapa Składowa 43-48 Am 32.pdf (637,76KB)

Wersja XML