Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Wołów, rejon ul. Elizy Orzeszkowej

Brak opisu obrazka
 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2014, poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

Wołów, rejon ul. Elizy Orzeszkowej

Działka niezabudowana nr 216/15 Am 48 o pow. 0,0352 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00027073/8

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem ZP/33 – teren zieleni parkowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

            W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, w umowie sprzedaży zostaną ustanowione odpłatne i nieograniczone w czasie służebności na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działki nr 216/15 Am 48 polegające na prawie przejazdu i przechodu przez będące własnością Gminy Wołów:

- działkę nr 216/16 Am 48, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00047498/9.

- działki numer 216/12 Am 48 i 217 Am 48, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046515/8,

Nabywca działki nr 216/15 Am 48 będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy Wołów, przed zawarciem umowy sprzedaży, wynagrodzenia za ustanowienie wyżej opisanych służebności w kwotach odpowiednio 77,49 zł brutto i 150,06 zł. brutto.

            Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

            Cena  wywoławcza –  8.000,00 zł.

            Wadium –  760,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 09.09.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 03.09.2020 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

            Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty, przed podpisaniem umowy sprzedaży, wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium a także wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowych.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

            Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy i z ustanowieniem służebności gruntowej.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

            Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel.  71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.

Wersja XML