Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie

WGN.7125.18.2020.KW                                                                                  Wołów, 2022-08-22

 

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

 

Wołów, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 17 - lokal niemieszkalny nr 1

Działka nr 176/9 Am 28 o pow. 446 m² Księga Wieczysta WR1L/00038330/8.

Lokal niemieszkalny nr 1 o pow. 14,90 m2 położony na poddaszu budynku.

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 611/10000

Lokal niemieszkalnyjest przedmiotem najmudo 30.09.2024 r.

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: MW/18 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, B - strefa ochrony konserwatorskiej tożsama z obszarem ujętym w wykazie zabytków,strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

 

Na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli budynku znajdującego się w Wołowie

przy ul. J. Piłsudskiego 17A, na dz. nr 176/8 Am 28wpisana jest w dziale III księgi wieczystej

WR1L/00038330/8 nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność polegająca na prawie

korzystania:

- z ciągu komunikacyjnego prowadzącego od ul. J. Piłsudskiego do budynku znajdującego się na działce nr 176/8 Am 28 przy ul. J. Piłsudskiego

- z instalacji elektrycznej i wodociągowej znajdującej się w budynku mieszkalnym położonym w Wołowie przy ul. J. Piłsudskiego nr 17

- z suchej ubikacji znajdującej się w Wołowie przy ul. J. Piłsudskiego nr 17 na działce nr 176/9, na zewnątrz budynku .

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

           

            Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

            Cena  wywoławcza –  18.500,00 zł.

            Wadium – 1.850,00  zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 27.10.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 21.10.2022 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki i położenie nieruchomości, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel.  71 319 13 14.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.           o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.65, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych” .

Wersja XML