Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Polnej i ul. Składowej, dz. nr 15/4 Am-25

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz.1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.

Wołów,  rejon ul. Polnej i ul. Składowej

Działka niezabudowana nr 15/4 Am 25 o pow. 0,1000 ha.

Księga wieczysta nr WR1L/00026053/5.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem MN/16 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 72.000,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

 Wyznacza się termin do 23.08.2022 r. złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.


PDFmapa Polna Skladowa.pdf (137,41KB)

Wersja XML