Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym- Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Gmina Wołów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

I. Cel projektu:

Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez

 1. Zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door, na przykład:

 1. Poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych, dla przykładu:

• Wprowadzenie na parterze komórek lokatorskich lub wózkowni służących do przechowywania sprzętu mieszkańców z niepełnosprawnością ruchową.

• Wymiana drzwi wejściowych na automatycznie otwierane

• Przystosowanie pomieszczeń z różnym poziomem podłóg dla ruchu osób niepełnosprawnych

• Montaż urządzenia ułatwiającego wejście (np. domofon czy samozamykacz do drzwi)

• System odnajdywania drogi – wprowadzenie elementów aranżacji i oznakowania części wspólnych ułatwiających samodzielną orientację, m.in.:

• Montaż lub wymiana, doposażenie dźwigu osobowego

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 1. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Wołów przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami związanymi z doradztwem zawodowym

 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

 3. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług związanych z doradztwem zawodowym wraz z ich krótkim opisem.

 4. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

 5. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

 7. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 8. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 1. Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami związanymi z doradztwem zawodowym. Max. 30 pkt

 3. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

 4. Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usługami związanymi z doradztwem zawodowym wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

 5. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 11.08.2020 r.) na adres e-mail: sekretariat@wolow.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Wołów, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów.

DOCXNabór na partnera Gmina Wołów - formularz.docx (12,56KB)

Wersja XML