Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

L Sesja Rady Miejskiej w Wołowie - 25.05.2022 r. (środa)

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 25 ust.5 Statutu Gminy Wołów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 poz.4113) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek – Ratusz 34, 56-100 Wołów.

 

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 25 maja 2022 r.

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 11 kwietnia 2022 r. – 11 maja 2022 r. oraz z wykonania uchwał.
 5. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Programu ochrony środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 z perspektywą do roku 2026
 2. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Wołów
 3. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wołów i jej jednostkom organizacyjnym oraz niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 4. zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołowie
 5. zmiany uchwały nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołowie
 6. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołowie
 7. zmiany uchwały nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2019r. powołania komisji doraźnej ds. nazewnictwa Rady Miejskiej w Wołowie
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 11. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

PDFL Sesja 25.05.2022.pdf

Wersja XML