Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Tarchalice, dz. nr 629/1 Am 1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Tarchalice

Działka nr 629/1 Am1 o pow. 0,1134 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00024809/6.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNR/22 - przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych, w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” oraz na obszarze zalewu z 1997 r.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 36.900,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 20.06.2022r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Tarchalice 629 1.pdf

Wersja XML