Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 40 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, dz. nr 170 Am 21

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 40 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.

Działka numer 170 Am 21 o pow. 712 m² , Księga Wieczysta WR1L/00025081/3

Nieruchomość zabudowana:

- budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 103,17 m²,

- budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 29 m².

W planie przestrzennego zagospodarowania – teren oznaczony symbolem MN/90 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości – 158.500,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 17.06.2022 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Wersja XML