Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Stary Wołów, dz. nr 558/7, AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Stary Wołów.

Stary Wołów – działka nr 558/7 AM 2 o pow. 0,5100 ha KW WR1L/00028482/2

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MNR- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej, KDD drogi klasy dojazdowej

Użytek, klasa gruntu – RV- 0,4400ha, PsIV – 0,0700ha,

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,4400ha (RV),

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze,

Okres dzierżawy – do 3 lat,

Czynsz dzierżawy- 208,00zł rocznie.

Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja 2021 roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45.Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML