Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie wsi Krzydlina Wielka, dz. nr 239

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie wsi Krzydlina Wielka.

Krzydlina Wielka – działka nr 239 o pow. 0,1294 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1L/00028923/9

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MNR – teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej.

Biorący do używania – Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydlina Wielka "Kreda",

Krzydlina Wielka 27 A, 56-100 Krzydlina Wielka.

Do użyczenia przeznacza się działkę o pow. 0,1294 ha.

Przeznaczenie użyczenia – działalność statutowa.

Okres użyczenia – 10 lat.

Biorący do używania będzie zobowiązany do uiszczania wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z nieruchomością.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie zostanie zawarta umowa użyczenia.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML