Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie, rejon ul. Krzywy Wołów, dz. nr 4, AM-15

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021.1899 ze zm.),) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. 2021.2213) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

I przetarg został przeprowadzony 28.03.2022 r.

Wołów, rejon ul. Krzywy Wołów

Działka niezabudowana nr 4 Am 15 o pow. 0,3031 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00039991/6.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem ZN/35 – teren zieleni nieurządzonej, BZP – teren bezpośredniego zagrożenia powodzią, obszary zalewowe rzeki Juszki (obszar zalewu z 1997 r.) i strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Działka jest porośnięta drzewami liściastymi i zaroślami.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Na działce usytuowane są dwa równoległe rurociągi tłoczne fi 200 PCV należące do Freshtex Textile Finishing Polska Sp. z o.o. Rurociągami odprowadzane są ścieki do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Wołowie z nieruchomości położonych w Starym Wołowie należących do tej firmy.

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

            Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

            Cena wywoławcza – 44.100,00 zł

            Dostawa nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

            Wadium – 4.500,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Działka nr 4 Am 15 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Leży wśród działek nie będących własnością Gminy Wołów, w terenie zieleni nieurządzonej, w znacznej odległości od dróg.

Otaczają ją dwa rowy Skarbu Państwa o numerach geodezyjnych 3 i 14 Am 15, przez które nie ma urządzonych przejazdów na nieruchomości położone w sąsiedztwie, a od strony południowo-wschodniej działka nr 4 graniczy jedynie z prywatną działką nr 5 Am 15.

Przeznaczenie działki oraz bezpośrednie otoczenie uzasadnia zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Przetarg jest ograniczony do osób, które do 18.05.2022 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Wołowie (Rynek 34)

zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające:

1) imię, nazwisko i adres oferenta,

2) oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w przetargu na sprzedaż działki nr 4 Am 15,

3) oświadczenie, że oferent jest właścicielem lub współwłaścicielem działki (wraz ze wskazaniem jej numeru) która przylega do działki nr 4 Am 15,

4) dowód wniesienia wadium.

Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową a za datę wpływu uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz wywieszona w siedzibie Urzędu (w holu Ratusza) w dniu 23.05.2022 r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 26.05.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 18.05.2022 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, (Rynek 34) pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 24.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”.

PDFmapa 4 Am 15.pdf
 

Wersja XML