Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Burmistrz Gminy Wołów – Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów  spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym  w 2020 roku (Dz. U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Wołów. Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie Gminy Wołów;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

1) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;

2) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;

3) pełna sprawność fizyczna;

4) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów,  skuteczne komunikowanie się, asertywność);

5) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy;

posiadanie prawa jazdy kat. B.

Ważne informacje dla osób składających oferty:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu wywiadów bezpośrednich, rachmistrzowie ci będą realizować wywiady telefoniczne, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wyposażonych dodatkowo w funkcjonalność kanału CATI (urządzenia te przekazane zostaną rachmistrzom na czas zbierania danych w spisie).

3. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a)  37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b)  20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu e-mail.
2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (załącznik nr 1).
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (załącznik nr 2).

4) Informacja dotycząca RODO (załącznik nr 3).

Miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu.

2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na  stronie internetowej: https://rolny.spis.gov.pl/.

Uwaga:
Informuję, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Wołów wynosi 3.

Wersja XML