Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miejski w Wołowie przypomina o obowiązku przyłączania nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej!

Dlaczego trzeba przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej?
Jest to wymóg ustawowy. Każdy właściciel nieruchomości musi przyłączyć ją do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Mówi o tym art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.; Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje Burmistrz Gminy Wołów.
Kiedy przysługuje zwolnienie z przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej?
Jeśli masz przydomową oczyszczalnię ścieków, nie musisz przyłączać nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Pamiętaj o zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni! Gdzie to zrobić? W Wydziale środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie. Skąd formularze? Ze strony www.wolow.pl, zakładka „Druki do pobrania” lub dostępne w Wydziale.
Co jeśli nieruchomość nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej?
Wtedy Burmistrz Gminy Wołów wyda decyzję nakazującą właścicielowi danej nieruchomości przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Jakie kary grożą za brak podłączenia?
Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, a właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną, której wysokość może wynosić 10 000 zł. Grzywna może być nakładana wielokrotnie (łączna wysokość wszystkich grzywien może sięgać nawet 50 000 zł!).
Kto ponosi koszty przyłączenia nieruchomości?
Koszty przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej ponosi właściciel danej nieruchomości.
Co w przypadku gdy w danej miejscowości nie ma sieci kanalizacyjnej?
Wówczas:
- wyposaż nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach,
- sprawdź, czy przedsiębiorca, który opróżnia zbiornik, posiada aktualne zezwolenie Burmistrza na prowadzenie działalności w tym zakresie (nie korzystaj z usług firm, które nie mają zezwolenia!),
- opróżniaj zbiornik regularnie, aby nie doprowadzić do jego przepełnienia (pamiętaj o sprawdzeniu szczelności!),
- przechowuj dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (możliwe kontrole!).
Gdzie można uzyskać informacje na temat warunków przyłączenia?
Informacje można uzyskać w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym Wołów Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 32 lub 71 389 16 27; strona internetowa http://www.pwk-wolow.pl/  
Wersja XML