Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie, rejon ul. Garwolskiej i ul. Rawickiej, dz. nr 23 AM-24

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021.1899 ze zm.),) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. 2021.2213) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

Wołów, rejon ul. Garwolskiej i ul. Rawickiej

Działka niezabudowana nr 23 Am 24 o pow. 0,2000 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00029442/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem AG/14 – tereny aktywności gospodarczej i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Przez teren działki przebiega nieczynny wodociąg oznaczony wB100 oraz sieć kanalizacji deszczowej fi 250 stanowiąca odwodnienie cmentarza.

Nabywca nieruchomości oświadczy w treści umowy sprzedaży, że ustanawia na rzecz Gminy Wołów nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, przewidzianą w art. 305 ¹ kodeksu cywilnego, polegającą na dostępie do urządzeń służących do odprowadzania wody deszczowej w celu użytkowania, obsługi technicznej, wykonania czynności związanych z eksploatacją, remontem, wymianą tych urządzeń oraz usuwaniem ewentualnych awarii.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w piśmie z dnia 02.02.2022 r. oświadczyła, że istnieje możliwość skomunikowania planowanego zagospodarowania działki z drogą wojewódzką nr 339. W tym celu przyszły właściciel nieruchomości winien uzgodnić z DSDiK lokalizację zjazdu.

Obecnie dojazd do działki odbywa się drogą gminną wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (numer geodezyjny 17/5 Am 24) od strony ul. Garwolskiej a następnie przez działkę nr 24 Am 24, która została wydzielona pod drogę wojewódzką klasy głównej „G”, obecnie nieurządzoną.

Działka jest przedmiotem dzierżawy, rzeczy znajdujące się na działce stanowią należą do dzierżawcy , umowa dzierżawy została wypowiedziana ze skutkiem na 31.03.2022 r.

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 140.000,00 zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium – 14.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 11.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 04.04.2022 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

W tytule wpłaty wadium powinien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Wołów można uzyskać na stronie http://bip.wolow.pl/m,105,ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz.html załącznik „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”

PDFmapa 23 Am 24.pdf (236,18KB)

Wersja XML