Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych

Brak opisu obrazka

Projekt pn. "Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia
lokalnych zasobów przyrodniczych" r RPDS.04.04.01-02-0007/17 jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań dot. zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez kanalizowanie ruchu turystyczne oraz stworzeniu bazy informacji o obszarach chronionych służącej szeroko pojętej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Realizacja tych działań będzie przebiegać wg następujących etapów opracowanie graficzne i kartograficzne mapy tras rowerowych wraz z jej wydaniem w ilości 20 000 egz.;

Wersja XML